หน้าแรก
นโยบายการให้บริการ
  1. มีความยุติธรรม ซื่อสัตย์ สุจริตต่อลูกค้าทุกๆคน
  2. เก็บความลับของลูกค้าอย่างดีที่สุด
  3. เน้นผลงานและการให้บริการอย่างดีที่สุด ในราคาที่ยุติธรรม
  4. ช่วยเหลือลูกค้าเวลามีปัญหาทุกๆ เรื่อง ไม่มีการทอดทิ้งลูกค้าอย่างเด็ดขาด
  5. ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
หน้าแรก : เกี่ยวกับเรา : สินค้าและบริการ : ปฏิทินเตือนความจำ : ข่าวสาร : สาระน่ารู้ : ลูกค้าของเรา : ติดต่อเรา    
เกี่ยวกับบริษัท : บริการรับทำบัญชี, รับทำบัญชี,ทำับัญชี,ที่ปรึกษากฏหมาย, ทนายความ, รับแก้ไขบัญชี, แก้ไขบัญชี, ดูแลบัญชี, แก้บัญชี, รับปรึกษาทางกฏหมาย
ทำไม ! ต้องเลือกเรา มีเหตุผลหลัก 10 ข้อ ดังนี้
1. ให้คำแนะนำ และทางเลือกที่เป็นประโยชน์กับท่าน
2. เราจะส่งพนักงานไปพบท่านถึงที่
    ทำให้ท่านไม่ต้องเสียเวลาเดินทางมาหาเรา
3. ราคายุติธรรม
4. รับผิดชอบงานที่รับมา เสมือนหนึ่งว่าเป็นกิจการของเราเอง
5. ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายทุกๆอย่าง
6. เสียค่าใช้จ่าย เสียภาษี อย่างประหยัดและถูกต้องตามกฎหมาย
7. ถ้ามีปัญหา เราจะอยู่ข้างท่านเสมอ
8. พนักงานของเรามีคุณภาพ และทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
9. เราใช้มืออาชีพจริงๆ ในการทำงาน
10. เก็บความลับอย่างดีที่สุด

อัตราค่าบริการ

เป็นราคากลางๆเบื้องต้นเท่านั้น ค่าสินค้าหรือบริการอาจจะถูกหรือแพงกว่านี้ ขึ้นอยู่กับงาน นั้นๆ ว่ายากหรือง่าย เอกสารมากหรือน้อย อยู่ใกล้หรือไกล
ราคานี้รวมถึงค่าบริการ ค่าธรรมเนียม ค่าที่ปรึกษาก่อนจด ค่าพาหนะเดินทาง รับ-ส่ง เอกสารถึงที่

หมวดจดทะเบียนและขออนุญาต
รายการ
อัตราปกติ  
จดทะเบียนบริษัทฯ รวมค่าธรรมเนียมและที่ปรึกษาก่อนจด
จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน รวมค่าธรรมเนียมและที่ปรึกษาก่อนจด
จดทะเบียนพาณิชย์ รวมค่าธรรมเนียมและที่ปรึกษาก่อนจด
จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด เรื่องแรก
จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด เรื่องต่อมาเรื่องละ
จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น
จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงพาณิชย์
จดทะเบียนเลิกและชำระบัญชี บริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด รวมค่าใช้จ่ายทุกอย่าง
จะทะเบียนเลิกพาณิชย์ ร้านค้า คณะบุคคล
ค่าจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
ค่าจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม เปลี่ยนแปลง
ค่าขอบัตรเสียภาษี
ค่าจดทะเบียนเลิกภาษีมูลค่าเพิ่ม
ค่าขอหนังสือรับรอง
ค่าขอรับรองเอกสาร
ค่าขอใบอนุญาตอุตสาหกรรม
ค่าต่อใบอนุญาติอุตสาหกรรม
ค่าขอใบอนุญาตอื่นๆ
ค่าจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
ค่าจดทะเบียนเครื่องหมายบริการ
ขึ้นทะเบียนประกันสังคม
12,000.00
4,000.00
1,000.00
2,500.00
500.00
1,000.00
1,000.00
15,000.00
1,000.00
2,000.00
1,500.00
500.00
3,000.00
500.00
500.00
เป็นกรณีๆ
เป็นกรณีๆ
เป็นกรณีๆ
เป็นกรณีๆ
เป็นกรณีๆ
2,000.00
มวดทำบัญชีและสอบบัญชี
รายการ
อัตราปกติ  
ค่าทำบัญชี นิติบุคคลไม่มีรายรับ
ค่าทำบัญชี นิติบุคคลที่มีรายรับ เอกสารไม่มาก
ค่าทำบัญชีบุคคลธรรมดา
ค่าสอบบัญชี
ค่าตรวจสอบความถูกต้องเรื่องการภาษีอากร
500.00
2,000.00
500.00
4,000.00
เป็นกรณีๆ
หมวดติดต่อสรรพากร
รายการ
อัตราปกติ  
ค่าติดต่อ ครั้งแรก
ค่าติดต่อ ครั้งต่อมาครั้งละ
2,000.00
500.00
หมวดที่ปรึกษาและแก้ปัญหา ทางด้านการเงิน
รายการ
อัตราปกติ  
เป็นที่ปรึกษาทางการเงินให้แก่กิจการ
บริหารเงินสดและสภาพคล่องให้แก่กิจการ
ปรับโครงสร้างทางการเงิน
จัดหาเงินกู้และแหล่งเงินทุน
ปรับโครงสร้างหนี้
เป็นกรณีๆ
เป็นกรณีๆ
เป็นกรณีๆ
เป็นกรณีๆ
เป็นกรณีๆ
หมวดที่ปรึกษาทางด้านบัญชีและกฎหมายภาษีอากร
รายการ
อัตราปกติ  
วางแผนภาษี
วางแผนรูปแบบธุรกิจ และองค์กร
ให้คำปรึกษาและตอบปัญหาทางด้านบัญชี
ให้คำปรึกษาและตอบปัญหาทางด้านภาษีอากร
เป็นกรณีๆ
เป็นกรณีๆ
เป็นกรณีๆ
เป็นกรณีๆ
หมวดทางด้านกฎหมาย
รายการ
อัตราปกติ  
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์
กฎหมายอาญา
ค่าติดต่อ
ค่าว่าความ
ค่าร่างสัญญา
ติดตามหนี้สิน
ติดตามยึดยานพาหนะ
ให้คำปรึกษาและตอบปัญหาทางด้านกฎหมาย
เป็นกรณีๆ
เป็นกรณีๆ
เป็นกรณีๆ
เป็นกรณีๆ
เป็นกรณีๆ
เป็นกรณีๆ
เป็นกรณีๆ
เป็นกรณีๆ
หมวดวางระบบและจัดการแก้ปัญหา
รายการ
อัตราปกติ  
วางระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
วางระบบบัญชีทั่วไป
จัดการแก้ปัญหาการลงบัญชีของท่านถึงสถานที่
จัดการแก้ปัญหาการเสียภาษี
เป็นกรณีๆ
เป็นกรณีๆ
เป็นกรณีๆ
เป็นกรณีๆ
หมวดฝึกอมรมและแนะนำการใช้โปรแกรม
รายการ
อัตราปกติ  
โปรแกรมบัญชีเอ็กเพรส : program express account
โปรแกรมบัญชีฟอร์มูล่า : program formula account
เป็นกรณีๆ
เป็นกรณีๆ
หมวดขายโปรแกรมบัญชีและกฎหมาย
รายการ
อัตราปกติ  
   
ราคาของเจ้าอื่น ๆ
รายการ
อัตราปกติ  
1. ว่าความคิดค่าบริการตามทุนทรัพย์ที่ฟ้องสูงสุดไม่เกิน 20 เปอร์เซ็นต์
2. ว่าความคิดค่าบริการตามทุนทรัพย์ที่ฟ้องไม่ต่ำกว่า 10 เปอร์เซ็นต์ (ต่ำสุด)
3. ตกลงเหมาค่าบริการว่าความเป็นคดีๆ ไป
4. จดทะเบียนบริษัท จ่ายค่าบริการ
5. จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด จ่ายค่าบริการ
6. จดทะเบียนพาณิชย์ (ร้านค้า) จ่ายค่าบริการ
7. แก้ไขเพิ่มเติมบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด จ่ายค่าบริการ
8. จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มรวมค่าธรรมเนียมใช้จ่ายและอื่นๆ จ่ายค่าบริการ
9. จดทะเบียนเลิกชำระบัญชีบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัดค่าบริการ
10. จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าค่าบริการ
11. จดทะเบียนสิทธิบัตรค่าบริการ
12. ขอใบอนุญาตทำงานคนต่างด้าว (วีซ่า 1 ปี) ค่าบริการ
13. ขอต่ออายุใบอนุญาตทำงานคนต่างด้าว (วีซ่า 1 ปี) ค่าบริการ
14. ขอใบต่างด้าวหรือขอถิ่นที่อยู่ถาวรแล้วแต่ตกลงกัน (ค่าบริการ)
15. พิสูจน์สัญชาติ โอนและแปลงสัญชาติแล้วแต่ตกลงกัน (ค่าบริการ)
16. ติดต่อหน่วยงานราชการ ค่าบริการแล้วแต่ยากง่าย แล้วแต่ตกลงกัน
17. ซื้อขายที่ดิน ค่านายหน้าตามกฎหมายกำหนด
18. ขอใบอนุญาตตั้งโรงงาน ต่ออายุโรงงานค่าบริการแล้วแต่ตกลงกัน
19. ทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี (ปิด/เซ็นงบดุล) ค่าบริการแล้วแต่ตกลงกัน
20. ค่าบริการอื่นๆ ยากง่ายแล้วแต่ตกลงกัน
5,000 บาท
4,000 บาท
1,000 บาท
3,500-5,000 บาท
1,000 บาท
7,000 บาท
7,000 บาท
20,000 บาท
15,000 บาท
10,000 บาท


ข่าวสาร
- ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่องขยายเวลายื่นงบการเงิน ปี2552 (ฉบับที่ 2)
- ภาษีเงินได้นิติบุคคล (ภ.ง.ด.50) ขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีไปถึงวันที่ 30 กันยายน 2553
- ครม.เห็นชอบมาตรการช่วยผู้ที่ได้รับผลกระทบชุมนุม
- ขยายระยะเวลาการยื่นงบการเงิน ประจำปี ๒๕๕๒
- รายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ.2552
- เงินสมทบประกันสังคม ลดเหลือ 3%
- ลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนอสังหาริมทรัพย์ และภาษีธุรกิจเฉพาะ (29 มี.ค.2552 ถึง 28 มี.ค.2553
- การคำนวณภาษี ภ.ง.ด.51 รอบระยะเวลาบัญชีปี 2551 ของกิจการ SMEs
- แก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ใช้บังคับ 1 ก.ค.2551
- มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ลดภาษีและค่าธรรมเนียมโอน
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
- สภาวิชาชีพบัญชี
- ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
- ยื่นแบบผ่านอินเตอร์เน็ต
- หลักเกณฑ์ในการยื่นงบการเงิน
- ตรวจค้นข้อมูลงบการเงิน
- ข้อมูลผู้ทำบัญชีของนิติบุคคล
- ค้นหาเลขทะเบียน เก่า-ใหม่
- ข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม
- แจ้ง เพิ่ม ลด งานทำบัญชี
- แจ้ง เพิ่ม ลด งานสอบบัญชี
- บริการจดทะเบียนออนไลน์
- ภาษีเงินได้นิติบุคคล
- ค้นหาและจองชื่อนิติบุคคล
- ตรวจค้นข้อมูลทะเบียนธุรกิจ

  หน้าแรก : เกี่ยวกับเรา : ข่าวสาร : สาระน่ารู้ : ค่าบริการ : ลูกค้าของเรา : ติดต่อเรา
<< กลับคืน : ขึ้นไปด้านบน
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยสำนักงานวิสุทธิ์การบัญชีและทนายความ
สร้างเว็บไซต์โดย SiamWebCity.COM