หน้าแรก
นโยบายการให้บริการ
  1. มีความยุติธรรม ซื่อสัตย์ สุจริตต่อลูกค้าทุกๆคน
  2. เก็บความลับของลูกค้าอย่างดีที่สุด
  3. เน้นผลงานและการให้บริการอย่างดีที่สุด ในราคาที่ยุติธรรม
  4. ช่วยเหลือลูกค้าเวลามีปัญหาทุกๆ เรื่อง ไม่มีการทอดทิ้งลูกค้าอย่างเด็ดขาด
  5. ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
หน้าแรก : เกี่ยวกับเรา : สินค้าและบริการ : ปฏิทินเตือนความจำ : ข่าวสาร : สาระน่ารู้ : ลูกค้าของเรา : ติดต่อเรา    
รายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ.2552 : บริการรับทำบัญชี, รับทำบัญชี,ทำับัญชี,ที่ปรึกษากฏหมาย, ทนายความ, รับแก้ไขบัญชี, แก้ไขบัญชี, ดูแลบัญชี, แก้บัญชี, รับปรึกษาทางกฏหมาย

รายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ.2552

 

 

ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

เรื่อง กำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน  พ.ศ. 2552

 

                   ด้วยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ออกประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  เรื่อง  กำหนด

รายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ. 2552  และมีผลให้ยกเลิกประกาศกรมทะเบียนการค้า เรื่อง 

กำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ. 2544  และประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  เรื่อง

กำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2549   ซึ่งประกาศฉบับใหม่นี้ได้ปรับปรุง                      ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีฉบับใหม่ และจะเริ่มใช้สำหรับการจัดทำงบการเงินของธุรกิจที่มี

รอบปีบัญชีเริ่มต้นในหรือหลังวันที่  1 มกราคม 2552  เป็นต้นไป 

                   เพื่อเผยแพร่ประกาศกรมฯ ฉบับดังกล่าว ให้กับผู้ประกอบธุรกิจ ผู้ทำบัญชี ผู้สอบบัญชีและผู้ที่สนใจได้รับทราบ เป็นแนวทางในการปฏิบัติที่ถูกต้อง และผู้ทำบัญชีสามารถจัดทำงบการเงินให้แก่ธุรกิจถูกต้องตามที่ประกาศกำหนด กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จึงขอแจ้งให้ทราบทั่วกันตามประกาศฯ ที่แนบมาพร้อมนี้

 

Download  ประกาศกรมฯ

·      ประกาศกรมฯ เรื่อง กำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน  พ.ศ. 2552

·      รูปแบบรายการย่อ แบบ 1 ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน

·      รูปแบบรายการย่อ แบบ 2 บริษัทจำกัด

·      รูปแบบรายการย่อ แบบ 3 บริษัทมหาชนจำกัด

·      รูปแบบรายการย่อ แบบ 4 นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

·      รูปแบบรายการย่อ แบบ 5 กิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากร

 

Download  คำชี้แจงประกาศกรมฯ

·      คำชี้แจงประกาศกรมฯ เรื่อง กำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ. 2552

·      ความหมายรายการย่อ แบบ 1 ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน

·      ความหมายรายการย่อ แบบ 2 บริษัทจำกัด

·      ความหมายรายการย่อ แบบ 3 บริษัทมหาชนจำกัด

·      ความหมายรายการย่อ แบบ 4 นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

·      ความหมายรายการย่อ แบบ 5 กิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากร

 

จำนวนผู้เข้าชม 11879 ครั้ง | ตั้งแต่วันที่ 2009-12-28 19:03:16

ข่าวสาร
- ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่องขยายเวลายื่นงบการเงิน ปี2552 (ฉบับที่ 2)
- ภาษีเงินได้นิติบุคคล (ภ.ง.ด.50) ขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีไปถึงวันที่ 30 กันยายน 2553
- ครม.เห็นชอบมาตรการช่วยผู้ที่ได้รับผลกระทบชุมนุม
- ขยายระยะเวลาการยื่นงบการเงิน ประจำปี ๒๕๕๒
- รายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ.2552
- เงินสมทบประกันสังคม ลดเหลือ 3%
- ลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนอสังหาริมทรัพย์ และภาษีธุรกิจเฉพาะ (29 มี.ค.2552 ถึง 28 มี.ค.2553
- การคำนวณภาษี ภ.ง.ด.51 รอบระยะเวลาบัญชีปี 2551 ของกิจการ SMEs
- แก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ใช้บังคับ 1 ก.ค.2551
- มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ลดภาษีและค่าธรรมเนียมโอน
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
- สภาวิชาชีพบัญชี
- ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
- ยื่นแบบผ่านอินเตอร์เน็ต
- หลักเกณฑ์ในการยื่นงบการเงิน
- ตรวจค้นข้อมูลงบการเงิน
- ข้อมูลผู้ทำบัญชีของนิติบุคคล
- ค้นหาเลขทะเบียน เก่า-ใหม่
- ข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม
- แจ้ง เพิ่ม ลด งานทำบัญชี
- แจ้ง เพิ่ม ลด งานสอบบัญชี
- บริการจดทะเบียนออนไลน์
- ภาษีเงินได้นิติบุคคล
- ค้นหาและจองชื่อนิติบุคคล
- ตรวจค้นข้อมูลทะเบียนธุรกิจ

  หน้าแรก : เกี่ยวกับเรา : ข่าวสาร : สาระน่ารู้ : ค่าบริการ : ลูกค้าของเรา : ติดต่อเรา
<< กลับคืน : ขึ้นไปด้านบน
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยสำนักงานวิสุทธิ์การบัญชีและทนายความ
สร้างเว็บไซต์โดย SiamWebCity.COM