หน้าแรก
นโยบายการให้บริการ
  1. มีความยุติธรรม ซื่อสัตย์ สุจริตต่อลูกค้าทุกๆคน
  2. เก็บความลับของลูกค้าอย่างดีที่สุด
  3. เน้นผลงานและการให้บริการอย่างดีที่สุด ในราคาที่ยุติธรรม
  4. ช่วยเหลือลูกค้าเวลามีปัญหาทุกๆ เรื่อง ไม่มีการทอดทิ้งลูกค้าอย่างเด็ดขาด
  5. ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
หน้าแรก : เกี่ยวกับเรา : สินค้าและบริการ : ปฏิทินเตือนความจำ : ข่าวสาร : สาระน่ารู้ : ลูกค้าของเรา : ติดต่อเรา    
ลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนอสังหาริมทรัพย์ และภาษีธุรกิจเฉพาะ (29 มี.ค.2552 ถึง 28 มี.ค.2553 : บริการรับทำบัญชี, รับทำบัญชี,ทำับัญชี,ที่ปรึกษากฏหมาย, ทนายความ, รับแก้ไขบัญชี, แก้ไขบัญชี, ดูแลบัญชี, แก้บัญชี, รับปรึกษาทางกฏหมาย

ลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนอสังหาริมทรัพย์ และภาษีธุรกิจเฉพาะ (29 มี.ค.2552 ถึง 28 มี.ค.2553

ประกาศต่ออายุ

ลดค่าธรรมเนียมโอน-จดจำนอง ถึง 28 มีนาคม 53
ตามมาตรการสนับสนุนการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์

กรมที่ดิน  ประกาศต่ออายุการลดค่าธรรมเนียมการโอนและจดจำนอง ตามมาตรการกระตุ้นธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของรัฐบาล ออกไปอีก 1 ปี จากประกาศเดิมที่จะหมดอายุในวันที่ 28 มีนาคม 2552 ประกาศใหม่ก็เริ่มมีผลบังคับใช้ ต่อไปอีก 1 ปี คือตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2552 ไปจนถึงวันที่ 28 มีนาคม 2553 โดยมีเงื่อนไขและรายละเอียด ดังนี้

ค่าธรรมเนียมการโอน 0.01%
การ ขยายเวลาลดค่าธรรมเนียมโอนจากเดิม 2% เหลือ 0.01% สำหรับอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตจัดสรรที่ดิน อสังหาริมทรัพย์ที่เป็นอาคารที่อยู่อาศัยพร้อมที่ดินที่ไม่ได้รับอนุญาติให้ จัดสรร อาคารสำนักงาน และห้องชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด เท่านั้น
“ประเภท การจดทะเบียนโอนที่ได้รับการลดค่าธรรมเนียม” คือ การขาย ขายทอดตลาด (ของกรมบังคับคดี) และขายตามคำสั่งศาล เท่านั้น ส่วนการจดทะเบียนขายฝาก โอนชำระเนี้ และโอนชำระหนี้จำนอง ไม่อยู่ในข่ายได้รับลดค่าธรรมเนียม
“การโอน “อสังหาริมทรัพย์และห้องชุด” ที่อยู่ในข่ายได้รับการลดค่าธรรมเนียม” ประกอบด้วย
    * ที่ดิน เปล่า บ้านเดี่ยว บ้านแฝด บ้านแถว อาคารพาณิชย์ หรืออาคารพร้อมที่ดิน ที่อยู่ในโครงการที่ได้รับอนุญาตจัดสรรตามกฎหมาย และอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นอาคารที่อยู่อาศัยพร้อมที่ดินที่ไม่ได้รับอนุญาติ ให้จัดสรรที่ดิน แต่ต้องมีเนื้อที่ไม่เกิน 1 ไร่ และมิใช่ที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน หรือที่ดำเนินการจัดสรรที่ดินโดยทางราชการหรือองค์การของรัฐ ที่มีอำนาจทำการจัดสรรที่ดินตามกฎหมาย
    * คอนโดมิเนียม หรือ อาคารชุด  ที่มีการจดทะเบียนอาคารชุดหรือจดทะเบียนนิติบุคคลอาคาร ตามกฎหมายอาคารชุด
    * อาคาร สำนักงาน ต้องเป็นอาคารหรืออาคารพร้อมที่ดิน ที่ได้รับใบอนุญาตให้ก่อสร้างหรือใบรับแจ้งการก่อสร้างเป็นอาคารสำนักงาน ตามกฎหมายควบคุมอาคาร หรืออาคารเดิมที่ได้รับในอนุญาตให้ใช้เพื่อการอื่น ต่อมาได้รับใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้ประโยชน์ มาเป็นสำนักงาน

“การโอนที่ไม่เข้าข่ายหรือเข้าข่ายบางส่วนที่จะได้รับการลดค่าธรรมเนียม” ประกอบด้วย

    * กรณี ซื้อ-ขายที่ดินจัดสรร (ขายเฉพาะที่ดิน) และผู้ประกอบการหรือผู้ซื้อ สร้างบ้านในที่ดินภายหลัง และมีการจดทะเบียนขายที่ดินพร้อมบ้าน จะได้รับลดค่าธรรมเนียมเฉพาะที่ดิน
    * กรณีที่ซื้อที่ดินจัดสรรจากหน่วยงานของรัฐ ต่อมาผู้ซื้อสร้างบ้านแล้วขายที่ดินพร้อมบ้านก็จะได้รับลดค่าธรรมเนียมเฉพาะที่ดิน
    * กรณี ขายที่ดินที่แบ่งแยกมาจากที่ดินจัดสรรอีกที จะไม่ได้รับลดค่าธรรมเนียม เนื่องจากเป็นที่ดินแปลงย่อยที่ไม่ได้แสดงไว้ในแผนผัง โครงการจัดสรรที่ได้รับอนุญาต
    * อาคารสำนักงาน ที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เป็นอาคารสำนักงานทั้งอาคาร ไม่อยู่ในข่ายได้รับลดค่าธรรมเนียม

โดย การลดจะลดให้กรณีที่ผู้ประกอบการเป็นผู้โอน หรือผู้รับโอนรายต่อๆไป (เจ้าของบ้าน-ที่ดิน-ห้องชุด) เป็นผู้โอน การลดค่าธรรมเนียมการโอน มีผลบังคับใช้เป็นเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2552 ถึงวันที่ 28 มีนาคม 2553 ก็จะได้รับการลดหย่อนค่าธรรมเนียมการโอนเหลือ 0.01%   

ค่าจดทะเบียนจำนอง 0.01%
การ ลดค่าธรรมเนียมการจดจำนองจาก 1% เหลือ 0.01% ของวงเงินที่จำนองจะลดให้เฉพาะการจดจำนองอสังหาริมทรัพย์ ที่อยู่ภายใต้กฎหมายการจัดสรรที่ดิน กฎหมายอาคารชุด เท่านั้น

“ประเภท การจดทะเบียนที่ได้รับลดหย่อนค่าจดจำนอง” คือ ประเภทขาย ขายทอดตลาด (ของกรมบังคับคดี) และขายตามคำสั่งศาล เท่านั้น ส่วนการจดทะเบียนขายฝาก โอนชำระหนี้ และโอนชำระหนี้จำนอง ไม่อยู่ในข่ายได้รับลดค่าธรรมเนียม

 “อสังหาริมทรัพย์และห้องชุด” ที่เข้าข่ายได้ลดค่าธรรมเนียมการจดจำนอง ประกอบด้วย

    * จะ ต้องเป็นที่ดิน บ้านเดี่ยว บ้านแฝด บ้านแถว อาคารพาณิชย์ หรืออาคารพร้อมที่ดิน ที่อยู่ในโครงการที่ได้รับอนุญาตจัดสรร ตามกฎหมาย หรือห้องชุดทั้งหมดในอาคารชุด  ที่มีการจดทะเบียนอาคารชุด หรือห้องชุดในอาคารชุดที่มีการจดทะเบียนนิติบุคคลอาคาร ตามกฎหมายอาคารชุด
    * กรณีมีการไถ่ถอนจำนอง แล้วจำนองใหม่  (อยู่ในข่ายได้ลด)
    * กรณี ซื้อที่ดินเปล่าในโครงการจัดสรร ที่ได้รับอนุญาตจัดสรรตามกฎหมาย จากผู้ประกอบการหรือหน่วยงานของรัฐ แล้วผู้ซื้อมาก่อสร้างอาคารเอง หากมีการจำนองที่ดินพร้อมอาคารดังกล่าว จะได้รับลดค่าธรรมเนียมจำนองทั้งหมด

“อสังหาริมทรัพย์” ที่ไม่เข้าข่ายได้ลดค่าธรรมเนียมการจดจำนอง ประกอบด้วย

    * อาคารสำนักงาน ที่อยู่ในข่ายได้รับลดค่าธรรมเนียมการโอน (จะไม่ได้รับลดค่าธรรมเนียมการจำนอง)
    * อาคารสำนักงาน ที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เป็นอาคารสำนักงานทั้งอาคาร ไม่อยู่ในข่ายได้รับลดค่าธรรมเนียม

การ ลดค่าธรรมเนียมจดจำนอง จะมีผลบังคับใช้ต่อไปอีกเป็นเวลา 1 ปี (ประกาศเดิมหมดอายุวันที่ 28 มีนาคม 2552) ดังนั้น ตามประกาศใหม่ การจดจำนองอสังหาริมทรัพย์ตั้งแต่ วันที่ 29 มีนาคม 2552 จนถึงวันที่ 28 มีนาคม 2553 ก็จะได้รับการลดหย่อนค่าธรรมเนียมการจำทะเบียนจำนองเหลือเพียง 0.01%

ส่วน การต่ออายุการลดค่าธรรมเนียมภาษีธุรกิจเฉพาะ เหลือ 0.11% ในเบื้องต้นจะเริ่มมีผลบังคับใช้ในวันที่ 29 มีนาคม 2552 ไปจนถึงวันที่ 28 มีนาคม 2553 เช่นกัน (แต่ยังไม่มีประกาศจากกรมสรรพากรอย่างเป็นทางการ เนื่องจากกำลังอยู่ระหว่างดำเนินการ) ดังนั้น ผู้ที่ขอจดทะเบียนโอนอสังหาริมทรัพย์และห้องชุดหลังจากวันที่ 28 มีนาคม พศ.2552 เป็นต้นไป เจ้าหน้าที่จะเรียกเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะในอัตราปกติไว้ก่อน และสามารถไปติดต่อขอคืนภาษีธุรกิจเฉพาะ ที่กรมสรรพากร หรือสำนักงานสรรพากรพื้นที่ ได้ในภายหลังที่มีประกาศออกมาและมีผลบังคับใช้ (อ้างอิงจาก ประกาศของกรมที่ดิน เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2552)

ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ (รวมภาษีท้องถิ่งแล้ว)  0.11%

ตาม พระราชกฤษฎีกา
ออกตามความในประมวลรัษฎากร
ว่าด้วยการลดอัตรารัษฎากร (ฉบับที่ ๔๘๘)
พ.ศ. ๒๕๕๒

มาตรา ๓ ให้ลดอัตราภาษีธุรกิจเฉพาะตามมาตรา ๙๑/๖ (๓) แห่งประมวลรัษฎากร และคงจัดเก็บในอัตราร้อยละศูนย์จุดหนึ่ง สำหรับรายรับก่อนหักรายจ่ายใด ๆ จากกิจการขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางค้าหรือหากำไรตามมาตรา ๙๑/๕(๖) แห่งประมวลรัษฎากร ทั้งนี้ เฉพาะการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่ได้กระทำ ตั้งแต่วันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ ถึงวันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

 

 

จำนวนผู้เข้าชม 25027 ครั้ง | ตั้งแต่วันที่ 2010-01-24 17:10:44

ข่าวสาร
- ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่องขยายเวลายื่นงบการเงิน ปี2552 (ฉบับที่ 2)
- ภาษีเงินได้นิติบุคคล (ภ.ง.ด.50) ขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีไปถึงวันที่ 30 กันยายน 2553
- ครม.เห็นชอบมาตรการช่วยผู้ที่ได้รับผลกระทบชุมนุม
- ขยายระยะเวลาการยื่นงบการเงิน ประจำปี ๒๕๕๒
- รายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ.2552
- เงินสมทบประกันสังคม ลดเหลือ 3%
- ลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนอสังหาริมทรัพย์ และภาษีธุรกิจเฉพาะ (29 มี.ค.2552 ถึง 28 มี.ค.2553
- การคำนวณภาษี ภ.ง.ด.51 รอบระยะเวลาบัญชีปี 2551 ของกิจการ SMEs
- แก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ใช้บังคับ 1 ก.ค.2551
- มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ลดภาษีและค่าธรรมเนียมโอน
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
- สภาวิชาชีพบัญชี
- ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
- ยื่นแบบผ่านอินเตอร์เน็ต
- หลักเกณฑ์ในการยื่นงบการเงิน
- ตรวจค้นข้อมูลงบการเงิน
- ข้อมูลผู้ทำบัญชีของนิติบุคคล
- ค้นหาเลขทะเบียน เก่า-ใหม่
- ข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม
- แจ้ง เพิ่ม ลด งานทำบัญชี
- แจ้ง เพิ่ม ลด งานสอบบัญชี
- บริการจดทะเบียนออนไลน์
- ภาษีเงินได้นิติบุคคล
- ค้นหาและจองชื่อนิติบุคคล
- ตรวจค้นข้อมูลทะเบียนธุรกิจ

  หน้าแรก : เกี่ยวกับเรา : ข่าวสาร : สาระน่ารู้ : ค่าบริการ : ลูกค้าของเรา : ติดต่อเรา
<< กลับคืน : ขึ้นไปด้านบน
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยสำนักงานวิสุทธิ์การบัญชีและทนายความ
สร้างเว็บไซต์โดย SiamWebCity.COM