หน้าแรก
นโยบายการให้บริการ
  1. มีความยุติธรรม ซื่อสัตย์ สุจริตต่อลูกค้าทุกๆคน
  2. เก็บความลับของลูกค้าอย่างดีที่สุด
  3. เน้นผลงานและการให้บริการอย่างดีที่สุด ในราคาที่ยุติธรรม
  4. ช่วยเหลือลูกค้าเวลามีปัญหาทุกๆ เรื่อง ไม่มีการทอดทิ้งลูกค้าอย่างเด็ดขาด
  5. ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
หน้าแรก : เกี่ยวกับเรา : สินค้าและบริการ : ปฏิทินเตือนความจำ : ข่าวสาร : สาระน่ารู้ : ลูกค้าของเรา : ติดต่อเรา    
เกี่ยวกับบริษัท : บริการรับทำบัญชี, รับทำบัญชี,ทำับัญชี,ที่ปรึกษากฏหมาย, ทนายความ, รับแก้ไขบัญชี, แก้ไขบัญชี, ดูแลบัญชี, แก้บัญชี, รับปรึกษาทางกฏหมาย

ชื่อ นายเรวัตร สุเมธยุทธ์
ประวัติการศึกษา
      - ชั้นประถม ถึง มัธยมต้น จบที่ โรงเรียน อัสสัมชัญ ธนบุรี
      - มัธยมปลาย จบที่ โรงเรียน มงฟอร์ต วิทยาลัย
      - ปริญญาตรี จบ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน
      คลุกคลีกับวงการบัญชี กฎหมาย ภาษี วางแผนภาษี จดทะเบียน ขออนุญาต กับหน่วยงานต่างๆ ทั้งรัฐบาลและเอกชน มาไม่ต่ำกว่า 25 ปี (ปี 2524-ปี 2549)

ตำแหน่งปัจจุบัน
      - เจ้าของสำนักงานวิสุทธิ์การบัญชีและทนายความ
      - กรรมการผู้จัดการบริษัท พณิชพล จำกัด
      - กรรมการบริษัท ส่งเสริมธานี จำกัด
      - กรรมการบริษัท แพน ดีไซน์ จำกัด
      - กรรมการ สมาคมสำนักงานบัญชีและกฎหมาย

บุคลากรและเครื่องมือ
      - ปัจจุบัน มีพนักงานบัญชีอยู่ 12 คน จบขั้นต่ำ ปริญญาตรี ทุกคน
      - มีผู้สอบบัญชีและผู้สอบบัญชีภาษี 5 คน
      - มีทนายความ 3 คน
      - ใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดทำบัญชี มี server ของ IBM เป็นที่เก็บข้อมูล และมีการป้องกันข้อมูลอย่างดี ไม่มีรั่วไหล หรือสูญหายใด

นโยบายการให้บริการ
       1. มีความยุติธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต ต่อลูกค้าทุกๆคน
       2. เก็บความลับของลูกค้าอย่างดีที่สุด
       3. เน้นผลงานและการให้บริการอย่างดีที่สุด ในราคาที่ยุติธรรม
       4. ช่วยเหลือลูกค้าเวลามีปัญหาทุกๆ เรื่อง ไม่มีการทอดทิ้งลูกค้าอย่างเด็ดขาด
       5. ทำงานอย่างมีประสิทธิ์ภาพ โดยใช้บุคลากรที่มีคุณภาพ เพื่อให้งานถูกต้องตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบของทางราชการทุกหน่วยงาน เช่น ประมวลรัษฎากร มาตราฐานการบัญชี การสอบบัญชี ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม กฎหมายที่ดิน กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม ฯลฯ

ข่าวสาร
- ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่องขยายเวลายื่นงบการเงิน ปี2552 (ฉบับที่ 2)
- ภาษีเงินได้นิติบุคคล (ภ.ง.ด.50) ขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีไปถึงวันที่ 30 กันยายน 2553
- ครม.เห็นชอบมาตรการช่วยผู้ที่ได้รับผลกระทบชุมนุม
- ขยายระยะเวลาการยื่นงบการเงิน ประจำปี ๒๕๕๒
- รายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ.2552
- เงินสมทบประกันสังคม ลดเหลือ 3%
- ลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนอสังหาริมทรัพย์ และภาษีธุรกิจเฉพาะ (29 มี.ค.2552 ถึง 28 มี.ค.2553
- การคำนวณภาษี ภ.ง.ด.51 รอบระยะเวลาบัญชีปี 2551 ของกิจการ SMEs
- แก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ใช้บังคับ 1 ก.ค.2551
- มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ลดภาษีและค่าธรรมเนียมโอน
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
- สภาวิชาชีพบัญชี
- ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
- ยื่นแบบผ่านอินเตอร์เน็ต
- หลักเกณฑ์ในการยื่นงบการเงิน
- ตรวจค้นข้อมูลงบการเงิน
- ข้อมูลผู้ทำบัญชีของนิติบุคคล
- ค้นหาเลขทะเบียน เก่า-ใหม่
- ข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม
- แจ้ง เพิ่ม ลด งานทำบัญชี
- แจ้ง เพิ่ม ลด งานสอบบัญชี
- บริการจดทะเบียนออนไลน์
- ภาษีเงินได้นิติบุคคล
- ค้นหาและจองชื่อนิติบุคคล
- ตรวจค้นข้อมูลทะเบียนธุรกิจ

  หน้าแรก : เกี่ยวกับเรา : ข่าวสาร : สาระน่ารู้ : ค่าบริการ : ลูกค้าของเรา : ติดต่อเรา
<< กลับคืน : ขึ้นไปด้านบน
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยสำนักงานวิสุทธิ์การบัญชีและทนายความ
สร้างเว็บไซต์โดย SiamWebCity.COM